ElazД± Дџ Г¶ zel GГјvenlik IЕџ IlanlarД±

А Т А Н ПР И М Л Ј П Е С Р Е А Б К

се расправљало на посљедњим састанцима Г-8 и Г-20.6 Босна и Херцеговина је, као дио међународне заједнице и реципијент кризних утицаја (рефлекса), у економском погледу посебно у тешком положају, јер нема болести која је �

Јул – nbs.rs

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000

Р Е Ш Е Њ Е1 – Komisija za zaštitu konkurencije

Б е о г р а д Савет Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 22. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13), члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 …

ГОГДИДНАНА XXLVVI I z БРОРОЈ Ј111 z ИЗЛАЗИ ЈЕДНОМ …

здрав стве ног оси г у ра ња, пен зи је и про гра ми со ци јал не по мо ћи. Ср би ја е од поче т ка део ове ак ци е, те е, обеле- жа ва ј у ћи 1. ок то бар, де ле га ци ја ста ри јих по се- ти ла Бран к уГа јић, по моћ ни ц у ми ни стра з�

hј g Z b g l j g l q Z 2

2 b g k l b l m p b b b f Z Z l k h i k l _ g h k l k Z f j a ^ _ h ^ d h f m g b d Z p b k d b l j k d b b h i j _ f Z. > _ g _ k

И З Ј А В У – Niš

У поступку остваривања права на попусте приликом плаћања добара и услуга код

И З В Е Ш Т А Ј – kg.ac.rs

докторске дисертације, својом одлуком бр. 2365/12-г од 30.09.2008. год., одобрило израду докторске дисертације под наведеним насловом. Урађену докторску дисертацију кандидат је предао 03.11.2009. год., и Наставно-научно веће је сво

. e Z g b g Z j.њ b ` b p – pdkrug.org.rs

[ _ a h [ a b ^ Z k m h g b i j _ ^ b ^ b b e b g _ i j _ ^ b ^ b , d hј f h ] m i j h b aћ hј b f k l mњ m. B k l h b aј Z љј _ f, ^ Z ј e b q gћ, g b l b f hј i h j h ^ b p Z,